PhDr. Magdaléna Matušková

Absolvovala som Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor psychológia, špecializácia klinická psychológia. Mám postgraduálny štvorročný výcvik v kognitívne behaviorálnej psychoterapii s následným zápisom do zoznamu psychoterapeutov Slovenska, Osvedčenie o oprávnení vykonávať psychoterapeutickú činnosť a udelený Európsky certifikát psychoterapie /ECP/.Som neurofeedback a biofeedback terapeut od roku 2006. Od roku 2009 som certifikovaný dopravný psychológ.
Vykonávala som prednáškovú, publikačnú , vedecko – výskumnú a inú odbornú činnosť.
Nástupnú prax som absolvovala v Psychiatrickej liečebni v Pezinku, kde som pokračovala ešte rok v klinických dňoch. Popri zamestnaní som 3 roky viedla A-klub abstinujúcich alkoholikov. Publikovala som odborné články v Protialkoholickom obzore, v Revue Piešťany a v časopise Zdravie a ďalších.
Robila som odborné prednášky v NsP Piešťany, VII. Základná škola, Materské centrum Úsmev a jeden rok pre masérsku školu REMAS v Piešťanoch.
Vykonávala som lektorskú činnosť pre kurzy kognitívne-behaviorálnej terapie /KBT/ v Liptovskom Mikuláši a vo FN Košice. Robila som supervízie pre frekventantov KBT.
Som autorkou príručky na zvládanie neporiadnosti a neposlušnosti u detí „ Moje dieťa neposlúcha – čo s tým?“ Na základe poznatkov kognitívne – behaviorálnej terapie, teórií učenia a ich vzájomnej kombinácii som vytvorila metódu na odstránenie nevhodného správania u detí. Príručku som vydala na vlastné náklady. Túto tému som prednášala na Česko-Slovenskej psychoterapeutickej konferencii v Luhačoviciach. Pravidelne sa zúčastňujem na odborných konferenciách na Slovensku a v Českej republike.
Poskytovala som konzultácie koordinátorom pre protidrogovú problematiku a kriminalitu detí a mládeže.

Mgr. Veronika Matušková

V roku 2016 som absolvovala Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor psychológia, aktuálne som zaradená v špecializačnom štúdiu v odbore klinická psychológia. Od roku 2017 som frekventantkou psychoterapeutického výcviku v kognitívne – behaviorálnej terapii. V roku 2016 som skončila tréning v neurofeedback a biofeedback terapii.
Špecializujem sa na neuropsychologickú diagnostiku dospelých. V tejto oblasti som v roku 2016 absolvovala pracovnú stáž vo Fakultnej nemocnici Motol v Prahe, kde aktuálne študujem postgraduálne štúdium v odbore Neurovedy.
V roku 2014 som publikovala v online časopise e-psychologie článok o metódach zlepšujúcich učenie sa cudzích jazykov. Hovorím plynule anglicky (certifikát CAE Cambridge Advanced C2), portugalsky (certifikát A2.2 z Faculdade de Letras, Universidade do Porto), čiastočne španielsky. Svoje vedomosti si aj naďalej rada rozširujem rôznymi školeniami a účasťou na konferenciách.